Tuesday, September 22, 2009

Matsalu Külaselts ametlikult asutatud

14. augustil kogunes Matsalu küla rahvas Matsalu mõisa aednikumajja, et kirjutada alla MTÜ Matsalu Külaselts asutamislepingule. Kuu võrra hiljem registreeriti Matsalu Külaselts ka nõuetekohaselt MTÜ-de ja sihtasutuste registris ning tööd alustas seltsi juhatus.

Väike väljavõte koosolekul kinnitatud põhikirjast:

Ühingu eesmärgiks on:
5.1. aidata kaasa külaelanikele meelepärase elukeskkonna loomisele,
5.2. aidata kaasa olemasolevate väärtuste ja traditsioonilise elukeskkonna säilitamisele,
5.3. kujundada teadlik inimene, levitades teadmisi inimesest, loodusest ning nendevahelistest suhetest.

6. Eesmärkide saavutamiseks Ühing:
6.1. kaasab Liikmeid ja vabatahtlikke (vabatahtlik töö ülesannete jaotuse alusel),
6.2. kasutab toetajate abi ja erinevaid Ühingu väliseid initsiatiive ning algatusi (keskkonnahuviliste noorte suvetalgud, praktikandid, suvelaagrid, malevad jne),
6.3. organiseerib Liikmete ühistegevust (külatalgud, ühisüritused jne),
6.4. teostab majandustegevust (koolitus- turismi-, majutus- ning muude teenuste osutamine tasu eest, ürituste korraldamine, varade, s.h. kinnisvara haldamine jne).

7. Eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste planeerimiseks koostab Ühing Matsalu küla arengukava, mis vaadatakse läbi ja kinnitatakse vähemalt kord aastas korralisel üldkoosolekul.

No comments:

Post a Comment