Saturday, January 9, 2021

PÕNEVAT AJALOOST: kuidas ligi sajand tagasi Meelvas, Tuudil ja Lihulas koorejaama peeti ja eksportvõid tehti

 Täna sai alguse Lihula petimaja lammutamine. Vallavalitsus ostis selle laguneva kolemaja välja eraomanikult  eelmisel aastal. KIKst saadi  lammutamiseks toetust.  
Kaja

Vanast ajalehest  Kaja , 12. august 1935. a , võib lugeda Lihula piimanduse ajaloo kohta järgmist:

Pühapäewal, 12. aug. Lihula piimaühisus pühitses oma 10-aastase tegevuse mälestuspäeva. Selleks oli korraldatud aktus, millest wõttis osa ligi 500-päine piimajoojate pere. Peale waimuliku talituse ühingu esimees andis lühikese ülewaate ühingu tegewusest. Ühisuse algatajad olid Lihula mõisa omanik Karl Timberg ja köster G. Anniko. ühisuse asutamiseks puudusid kapitalid ja põllumehed kartsid wõlga teha, sest piimanduse asi oli tundmata. Lihula ühispanga juhataja Willem Jlowi ja Penijõe mõisa walitseja August Kaski energilisel eestwõttel muretseti 9900 krooni suurune riikline laen 5 aasta peale, andes wastu wõlakohustuse 22 taluperemehe allkirjaga. Algas ühismeierei ehitamine endise „Uue-kõrtsi" hoonesse. Meierei sisseseade osteti wõla peale Tallinna Eesti Majanduse ühisuselt ja nowembrikuul 1925. a. algas piima wastuwõtmine. Piima kokkutulek tõusis aasta-aastalt ja juba 1926. a. alustas ühing esimese koorejaama ehitamist Tuudi-Liiwale ja 1939. a. ehitati weel teine koorejaam Meelwa külla. Esimesed 2 aastat ühingut juhatas A. Kask ja wiimased kaheksa aastat W. Jlow., kelle peale langes ühingu raskem juhtimise aeg, mil kätte jõudsid wõla tähtajad. Wõlgadest on aga ühing korralikult lahti saanud ja kui olid raskused, siis aitas ühingut Lihula ühispank, kes töötas piimaühinguga käsi-käes. 1931. a. ühisus tasus oma wiimase wõla ja 1935. a. wana juhatus andis wõlgadeta ühingu juhtimise uue juhatuse kätte. Ühisus on walmistanud alati kõrge kwaliteedilist eksportwõid. Aastane toodang on ca. 1500 tünni 100.000 kr. wäärtuses. _ Kümne aasta jooksul ühing on müünud wõid kr. 1.030.000 eest, ehk ümmarguselt 10—12 milj. sendi eest aastas. Liikmeid on 212. piimatoojaid 330.
Juubilarile toodi palju terwitusi. ..See suurem pidulik koosolek kirikumõisa küünis näitab, et Lihula rahwal on hadawajalik rahwamaja. —o. —

No comments:

Post a Comment